LEGISLATIVA A NORMY V PROBLEMATICE NOUZOVÝCH SYSTÉMŮ

 

V rámci integrace České Republiky do společenství zemí EU se na čelné místo dostává bezpečnost osob v budovách. Jedním z nejdůležitějších prvků bezpečnostního systému budov je nouzové a bezpečnostní osvětlení únikových cest a koridorů včetně antipanického osvětlení prostorů. Tuto problematiku řešilo v minulosti více národních norem, avšak bez vzájemné návaznosti a s absencí určitých „standardů“ při návrhu a instalaci nouzových a bezpečnostních svítidel.

Prvním krokem v rámci harmonizace předpisů uvnitř EU bylo zavedení nové normy ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (09/2000), která do značné míry sjednocuje a definuje obecné požadavky na návrh a provoz těchto systémů. Oproti minulosti jsou v této normě definice, které nebyly řešeny vůbec, nebo jen částečně (antipanické osvětlení, osvětlení prostorů se zvýšeným rizikem, rovnoměrnost osvětlení, pozorovací vzdálenost atd.).
V této souvislosti se mění i přístup k návrhu těchto systémů, kdy je zapotřebí zohledňovat i tyto nové aspekty a podmínky. Aktualizované znění vyšlo v 07/2015. 


Dále pak na tuto normu navazují následující technické standardy:

2002) ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy
2005) ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení
2009) ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
2010) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
2015) ČSN EN 60598-2-22 ED.2 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
2019) ČSN 33 2000-5-56 ED.3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

a návazně též normy pro:

2009) ČSN 33 2410 ED.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v kinech
2009) ČSN 33 2420 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

 


Shora uvedený výčet platných technických norem není úplný, ale pro účely návrhu, realizace a provozování
systému nouzového osvětlení jsou tyto brány jako základní a určující. 
A jak je to vlastně s povinností, mít v daném objektu nouzové osvětlení? Jsou výše uvedené normy závazné, nebo
se jedná jen o technické doporučení? ČSN EN 50172 v článku 1 mimo jiné říká, že „…Tato norma se vztahuje na
zajištění elektrického nouzového osvětlení na všech pracovištích
a prostorech přístupných veřejnosti“. 
Podobné znění nalezneme i v ČSN EN 1838 (07/2015), kde je uvedeno v článku 1 „…požadavky na osvětlovací soustavy
nouzového osvětlení…, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům“.

 

Z citovaných norem se stávají závazné technické standardy, protože:

 • ve Vyhlášce 246/2001 Sb. je uvedeno mimo jiné v § 5, odst. 1: „Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje
  podle normativních požadavků ...“
  a tamtéž je v § 2, odst. 4 výslovně uvedeno, že požárně bezpečnostním zařízením
  je mimo jiné i nouzové osvětlení.
 • v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je v §45, odst. (11) uvedeno: „Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku
  umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením
  podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení…“

Opět následně s odkazem na ČSN EN 1838.


Z výše uvedeného tedy vyplývá, že u nových objektů a/nebo rekonstrukcí elektroinstalace v budovách je požadavek naprojektovat,
namontovat a odzkoušet správnou funkčnost nouzového osvětlení dle platných norem zákonnou povinností.